Yhdistyksen säännöt

Helsingin Reumayhdistys ry:n Suomen Reumaliitto ry.:n jäsenyhdistyksen säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi Helsingin Reumayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka Helsinki 

2 § Tarkoitus 

Yhdistys on kansanterveys-, liikunta-, potilas- ja vammaisyhdistys, joka 

- työskentelee toimialueellaan reuma- ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien vähentämiseksi ja terveyden edistämiseksi 

- edistää väestön terveyttä, liikuntaa ja toimintakykyä ja vahvistaa sairastuneiden elämänhallintaa 

- tarjoaa laadukkaita palveluita ja / tai edistää niiden saamista ja työskentelee jäseniensä sekä muiden reuma- ja tuki- ja liikuntaelinsairaiden hyväksi 

- toimii alueensa reuma- ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden tukena ja yhdyselimenä sekä valvoo heidän yhteiskunnallisia etujaan ja oikeuksiaan 

- edistää itsenäisen toiminnan ja tasavertaisen työnteon ja osallistumisen edellytyksiä. 

3 § Toimintamuodot 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistyksenä 

- järjestää vertaistukea ja -toimintaa 

- järjestää ohjausta ja neuvontaa sairastaville, heidän läheisilleen ja koko väestölle 

- järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia sekä kokoaa ja jakaa tietoa reuma- ja tuki- ja liikuntaelinsairauksista 

- järjestää liikuntaa sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa 

- järjestää kuntoutus-, hoito- ja virkistyspalveluja reuma- ja muille tuki- ja liikuntaelinsairaille 

- luo ja ylläpitää yhteistyötä sekä verkostoituu alueensa päättäjien, viranomaisten, yritysten, yhteisöjen ja säätiöiden kanssa 

- vaikuttaa toiminta-alueellaan yleiseen mielipiteeseen reuma- ja tuki- ja liikuntaelinsairaiden elinoloihin, toimintakykyyn ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa sekä avustaa ja tukee Suomen Reumaliiton edunvalvonta- ja vaikuttamistoimintaa.

4 § Taloudellinen toiminta 

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys perii jäsenmaksun ja vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää taloudellista toimintaa, sekä lisäksi muuta taloudellisesti vähäistä elinkeinoa tai ansiotoimintaa. Asianmukaisen luvan saatuaan yhdistys voi järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi omistaa tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta toimintaansa varten. 

5 § Jäsenet 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö sekä yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa. 

6 § Jäsenmaksut 

Varsinaisen jäsenen on vuosittain suoritettava yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Kannattajajäsenille yhdistyksen syyskokous määrää jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. 

7 § Jäsenen eroaminen 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslaissa määrätyllä tavalla. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain mukaisilla perusteilla. Erotettu jäsen voi vedota hallituksen päätöksestä yhdistyksen seuraavaan kokoukseen tekemällä hallitukselle kirjallisen vetoomuksen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaamisesta.

8 § Toimielimet 

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen lakimääräisenä edustajana toimii hallitus. 

9 § Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös reaaliaikaisen tietoliikenneyhteyden, muun teknisen apuvälineen tai postin välityksellä kokouksen aikana tai ennen kokousta. Etäosallistumismahdollisuudesta ja etäosallistumisen tavasta on mainittava kokouskutsussa. Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous. 

Kevätkokous pidetään kunakin vuonna helmi-huhtikuun aikana ja syyskokous vastaavasti loka-joulukuun aikana hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai mikäli hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden - kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien. 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta syyskokouksen määräämällä tavalla joko jäsenille postitetuilla kirjeillä, paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai yhdistyksen omassa lehdessä, yhdistyksen kotisivulla tai sähköpostilla. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei vaalissa vaadita suljettua äänestystä tai ellei muissa asioissa vähintään yksi viidesosa (1/5) kokouksessa läsnäolevista äänivaltaisista jäsenistä vaadi suljettua äänestystä. Yhdistyksen kokouksessa tulee asiakysymyksissä päätökseksi se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet. Milloin valittavana on vain yksi henkilö, valintaan tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Aloitteita yhdistyksen kokoukselle ovat oikeutettuja tekemään yhdistyksen jäsenet ja Suomen Reumaliiton hallitus. Kevätkokouksessa käsiteltäväksi haluttava aloite on jätettävä hallitukselle tammikuun loppuun mennessä ja syyskokouksessa käsiteltäväksi haluttava aloite vastaavasti syyskuun loppuun mennessä. 

10 § Syyskokous 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä muu henkilö avaa kokouksen. 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat, ääntenlaskijat ja muut kokouksen toimihenkilöt. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

5. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi. 

6. Määrätään seuraavalta kalenterivuodelta perittävien jäsenmaksujen suuruus. 

7. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi. 

8. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi. 

9. Päätetään hallituksen muiden varsinaisten jäsenten ja varajäsenten määrä. 

10. Valitaan hallituksen neljästä kymmeneen (4–10) muuta varsinaista jäsentä ja nollasta kahteen (0–2) varajäsentä erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi. 

11. Valitaan yhdestä kahteen (1–2) toiminnantarkastajaa tai tarvittaessa tilintarkastajaa ja yhdestä kahteen (1–2) varatoiminnantarkastajaa tai tarvittaessa varatilintarkastajaa. 

12. Päätetään kokouskutsujen julkaisemistavasta. 

13. Päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain määräykset. 

11 § Kevätkokous 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä muu henkilö avaa kokouksen. 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat, ääntenlaskijat ja muut kokouksen toimihenkilöt. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

5. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto edelliseltä kalenterivuodelta.

6. Käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

7. Päätetään osallistumisesta Suomen Reumaliitto ry:n liittovaaliin vaalijärjestyksen määrittelemällä tavalla. 

8. Päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain määräykset. 

12 § Ylimääräinen kokous 

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu kokoon. 

13 § Hallitus 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä kahdeksi kalenterivuodeksi valitut neljästä kymmeneen (4–10) muuta varsinaista jäsentä ja nollasta kahteen (0–2) varajäsentä, joiden kutsumisjärjestyksen syyskokous määrää. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa vähintään puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet hallituksen jäsenistä. Erovuoroisuus ei ole uudelleenvalinnan este. Puheenjohtajaksi voi sama henkilö tulla valituksi enintään kolme (3) kaksivuotistoimikautta peräkkäin. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus nimeää keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia tai jaostoja, joille se tarvittaessa vahvistaa toimintaohjeen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. 

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta on annettu eniten ääniä. Äänten mennessä tasan henkilövaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa puheenjohtajan ääni ratkaisee. Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoittama sekä kahden siihen tehtävään valitun läsnä olleen jäsenen tai kokouksen itsensä tarkastama. 

14 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen nimeämän henkilön kanssa. 

15 § Tilikausi ja toiminnantarkastus tai tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallituksen on annettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus toiminnantarkastajalle tai tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 

16 § Sääntöjen muuttaminen 

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos kokouskutsussa on asiasta mainittu ja edellyttäen, että muutosehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. 

17 § Yhdistyksen purkaminen 

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joista jälkimmäinen pidetään aikaisintaan kolmekymmentä (30) vuorokautta edellisen jälkeen. Päätös yhdistyksen purkamisesta tulee hyväksytyksi vain, jos sitä kummassakin kokouksessa on kannattanut vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat Suomen Reumaliitto ry:lle käytettäväksi alueen reuma- ja tuki- ja liikuntaelinsairaiden hyväksi.