Yhdistyksen säännöt

Helsingin Reumayhdistys ry:n Suomen Reumaliitto ry.:n jäsenyhdistyksen säännöt, voimassa 21.12.2023  lähtien:

1. Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi Helsingin Reumayhdistys ry. 
Yhdistyksen kotipaikka Helsinki 

2. Tarkoitus 

Yhdistys on kansanterveys‐, liikunta‐, potilas‐ ja vammaisyhdistys, joka

‐ työskentelee toimialueellaan reuma‐ ja muiden tuki‐ ja liikuntaelinsairauksien vähentämiseksi ja väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi

‐ edistää sairastuneiden ja heidän läheistensä hyvinvointia ja terveyttä, liikkumista ja toimintakykyä.

‐ tarjoaa laadukkaita palveluita ja/tai edistää niiden saamista ja työskentelee jäseniensä sekä muiden reuma‐ ja tuki‐ ja liikuntaelinsairaiden hyväksi

‐ toimii alueensa reuma‐ ja muiden tuki‐ ja liikuntaelinsairaiden tukena ja yhteisönä sekä valvoo heidän yhteiskunnallisia etujaan ja oikeuksiaan

‐ edistää yhdenvertaisuutta ja osallisuutta

‐ vaikuttaa itsenäisen toiminnan, työnteon, sekä osallistumisen edellytyksiin.

3. Toimintamuodot 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistyksenä

‐ järjestää vertaistukea ja ‐toimintaa

‐ järjestää ohjausta ja neuvontaa sairastaville, heidän läheisilleen ja koko väestölle

‐ järjestää tiedotus‐ ja koulutustilaisuuksia sekä koota ja jakaa tietoa reuma‐ ja tuki‐ ja liikuntaelinsairauksista

‐ järjestää hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa

‐ järjestää liikunta‐, kuntoutus‐, hoito‐ ja virkistyspalveluja reuma‐ ja muille tuki‐ ja liikuntaelinsairaille

‐ luoda ja ylläpitää yhteistyötä sekä verkostoitua alueensa päättäjien, viranomaisten, yritysten ja yhteisöjen kanssa

‐ vaikuttaa toiminta‐alueellaan yleiseen mielipiteeseen reuma‐ ja muiden tuki‐ ja liikuntaelinsairaiden elinoloihin, toimintakykyyn ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa sekä avustaa ja tukea Suomen Reumaliiton edunvalvonta‐ ja vaikuttamistoimintaa.

4. Taloudellinen toiminta 

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys perii jäsenmaksun ja vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää taloudellista toimintaa, sekä muuta taloudellisesti vähäistä elinkeino‐ tai ansiotoimintaa. 

 Asianmukaisen luvan saatuaan yhdistys voi järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä. 

 Yhdistys voi omistaa tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta toimintaansa varten. 

5. Jäsenet 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen. 

Kannattajajäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö sekä yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. 

Hallitus päättää jäsenten hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä. 

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voi hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka on erityisen huomattavasti edistänyt ja/tai tukenut yhdistyksen toimintaa.

6. Jäsenmaksut 

Varsinaisen jäsenen on vuosittain suoritettava yhdistyksen vuosikokouksen päättämä jäsenmaksu. 

Kannattajajäsenille yhdistyksen kokous päättää vuosittaisen jäsenmaksun, joka voi olla eri suuruinen yksityisillä henkilöillä ja yhteisöillä. 

Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksuja.

7. Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslaissa määrätyllä tavalla. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain mukaisilla perusteilla. Erotettu jäsen voi valittaa hallituksen päätöksestä yhdistyksen seuraavaan kokoukseen tekemällä hallitukselle kirjallisen valituksen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaamisesta.

8. Toimielimet 

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen lakimääräisenä edustajana toimii hallitus.

9. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous. Kevätkokous pidetään kunakin vuonna helmi‐huhtikuun aikana ja syyskokous vastaavasti loka‐joulukuun aikana hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai mikäli hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien. 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta syyskokouksen päättämällä tavalla joko jäsenille postitetuilla kirjeillä, paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai yhdistyksen omassa lehdessä, yhdistyksen kotisivulla tai sähköpostilla. 

Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden, muun teknisen apuvälineen tai postin välityksellä kokouksen aikana tai ennen kokousta. Etäosallistumismahdollisuudesta ja etäosallistumisen tavasta on mainittava kokouskutsussa. 

Hallitus tai yhdistyksen kokous voivat päättää, että yhdistyksen kokous järjestetään ilman kokouspaikkaa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja muun teknisen apuvälineen avulla. 

Hallitus voi päättää, että yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen kokoukseen etukäteen yhdistykselle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä. 

Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat ja mahdollinen ennakkoilmoittautumisvelvollisuus. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo‐ ja puheoikeus. Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei vaalissa vaadita suljettua äänestystä tai ellei muissa asioissa vähintään yksi viidesosa (1/5) kokouksessa läsnä olevista äänivaltaisista jäsenistä vaadi suljettua äänestystä. Yhdistyksen kokouksessa tulee asiakysymyksissä päätökseksi se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet. Milloin valittavana on vain yksi henkilö, valintaan tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Esityksiä yhdistyksen kokoukselle ovat oikeutettuja tekemään yhdistyksen jäsenet ja Suomen Reumaliiton hallitus. Kevätkokouksessa käsiteltäväksi haluttava esitys on jätettävä hallitukselle tammikuun loppuun mennessä ja syyskokouksessa käsiteltäväksi haluttava esitys vastaavasti syyskuun loppuun mennessä. 

Jäsenet voivat yksimielisinä päättää siitä, että päätös yhdistyksen kokoukselle kuuluvasta asiasta tehdään kokousta pitämättä. Päätös on tehtävä kirjallisesti, päivättävä ja kunkin yhdistyksen jäsenen on varmennettava se.

10. Syyskokous 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä muu henkilö avaa kokouksen. 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

5. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi. 

6. Päätetään seuraavalta kalenterivuodelta perittävien jäsenmaksujen suuruus. 

7. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi. 

8. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi. 

9. Päätetään hallituksen muiden varsinaisten jäsenten määrä. 

10. Valitaan hallitukseen neljästä kymmeneen (4‐10) muuta varsinaista jäsentä erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi siten, että joka vuosi puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla kauden pituuden määrää arpa. 

11. Valitaan yhdestä kahteen (1‐2) toiminnantarkastajaa tai tarvittaessa tilintarkastaja ja yhdestä kahteen (1‐2) varatoiminnantarkastajaa tai tarvittaessa varatilintarkastaja. 

12. Päätetään kokouskutsujen julkaisemistavasta.

13. Päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain määräykset.

11. Kevätkokous 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä muu henkilö avaa kokouksen. 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

5. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös tai vuosilaskelma, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto edelliseltä vuodelta. 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

7. Päätetään osallistumisesta Suomen Reumaliitto ry:n valtuuston vaaliin äänestys‐ ja vaalijärjestyksen määrittelemällä tavalla ja Suomen Reumaliitto ry:n vaalivaliokunnan antamin ohjein. 

8. Päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain määräykset.

7. Päätetään osallistumisesta Suomen Reumaliitto ry:n liittovaaliin vaalijärjestyksen määrittelemällä tavalla. 

8. Päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain määräykset. 

12. Ylimääräinen kokous 

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu kokoon.

13. Hallitus 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä kahdeksi kalenterivuodeksi valitut neljästä kymmeneen (4‐10) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa vähintään puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajaksi voi sama henkilö tulla valituksi enintään kolme (3) kaksivuotistoimikautta peräkkäin. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus nimeää keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia tai jaostoja, joille se tarvittaessa vahvistaa toimintaohjeen.  

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. 

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta on annettu eniten ääniä. Äänten mennessä tasan henkilövaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa puheenjohtajan ääni ratkaisee. 

Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoittama sekä kahden siihen tehtävään valitun läsnä olleen jäsenen tai kokouksen itsensä tarkastama. 

Hallitus voi päättämänsä menettelyn mukaisesti tehdä päätöksiä kokousta pitämättä. Tällöin päätös on kirjattava, varmennettava ja säilytettävä luotettavasti. 

14. Yhdistyksen nimenkirjoittajat 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen nimeämän henkilön kanssa. 

15. Tilikausi ja toiminnantarkastus tai tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Yhdistyksen hallituksen on annettava tilinpäätös tai vuosilaskelma tarvittavine asiakirjoineen ja vuosikertomus toiminnantarkastajalle tai tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

16. Sääntöjen muuttaminen 

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos kokouskutsussa on asiasta mainittu ja edellyttäen, että muutosehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

17. Yhdistyksen purkaminen 

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joista jälkimmäinen pidetään aikaisintaan kolmekymmentä (30) vuorokautta edellisen jälkeen. Päätös yhdistyksen purkamisesta tulee hyväksytyksi vain, jos sitä kummassakin kokouksessa on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. 

Mikäli yhdistys puretaan, purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat Suomen Reumaliitto ry:lle.